• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MONKEYMACHINE.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez MONKEY MACHINE MAGDALENA JASYK BARTCZAK z siedzibą w Brzeziej Łące, za pośrednictwem sklepu internetowego www.monkeymachine.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez MONKEY MACHINE MAGDALENA JASYK BARTCZAK z siedzibą w Brzeziej Łące usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1 Definicje

Dzień roboczy – każdy dzień roku za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt.
Klient – Konsument lub Przedsiębiorca który złożył zamówienie w sklepie internetowym Monkey Machine.
Konsument - osoba fizyczna dokonującą zakupu w sklepie internetowym dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca zakupu w sklepie internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Sprzedawca - Monkey Machine Magdalena Jasyk Bartczak z siedzibą w Brzeziej Łące (55-093), ul. Wrocławska 3D, NIP: 8992756968, REGON: 022492003, będącą jednocześnie właścicielem sklepu internetowego www.monkeymachine.pl


§2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się w katalogu zamieszczonym na stronie internetowej www.monkeymachine.pl
2. Katalog produktów wraz z cenami stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w zw. z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Wypełniając formularz zamówienia na stronie internetowej www.monkeymachine.pl, klient składa ofertę zakupu określonego towaru.


§3 Złożenie zamówienia i jego realizacja

1. Złożenie zamówienia następuje za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.monkeymachine.pl 
W formularzu zamówienia Klient dokonuje:

 • wyboru zamawianych towarów,
 • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura,
 • wyboru sposobu płatności (przelew tradycyjny, płatności elektroniczne DotPay, płatności elektroniczne PayPal),

2. Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli towar jest dostępny w magazynie lub bezpośrednio u producenta. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci należność za towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na poczet innego zamówienia.
4. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze sklepem internetowym Monkey Machine. Sprzedawca potwierdzi drogą mailową przyjęcie zamówienia przesyłając Klientowi warunki realizacji. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia drogą mailową.
5. Do każdego produktu wysłanego przez Sprzedawcę załączamy dowód zakupu – paragon / fakturę.
6. Zmian w zamówieniu lub całkowitego wycofania zamówienia Klient może dokonać tylko w terminie do 3 dni od potwierdzenia zamówienia. O przekazaniu zamówienia do wysyłki Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową. Zmiana zamówienia może zostać dokonana tylko drogą mailową i wymaga zwrotnego potwierdzenia przez Sprzedawcę.

§4 Ceny towarów

1. Ceny podane są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
2. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych i przyjętych do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§5 Czas realizacji

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili przekazania zamówionych towarów ze sklepu do wysłania wybraną przez kupującego formą dostawy. Powyższe terminy są podane w dniach roboczych. Towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. do czasu najdłuższego z podanych.
2. Czas realizacji oznaczony jako "produkt na zamówienie" jest uzależniony wyłącznie od producenta towaru, Sprzedawca nie posiada tych towarów na stanie magazynu. Na życzenie Klienta zostają one zamówione bezpośrednio u producenta. Przed złożeniem zamówienia z czasem realizacji "produkt na zamówienie" prosimy o kontakt mailowy na adres order@monkeymachine.pl .
3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej.
4. Czas dostarczenia towaru może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
5. Opóźnienie w dostawie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nie są podstawą do zwrotu towaru.

§6 Formy płatności i odbiór przesyłki

1. Płatność przelewem na konto
Klient dokonuje wpłaty ceny towaru oraz kosztów przesyłki, po otrzymaniu maila zwrotnego, potwierdzającego przyjęcie i realizację zamówienia, w którym podany zostaje numer rachunku bankowego oraz dane sprzedawcy.
Towar zostanie wysłany do Klienta nie wcześniej niż po upływie deklarowanego czasu oczekiwania od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
2. Płatność elektroniczna DotPay / PayPal
System płatności umożliwiający płatność przelewami błyskawicznymi, kartami kredytowymi i płatniczymi oraz zakupy na raty mBank. Zwykle, płatność jest zaksięgowana u nas na koncie w przeciągu 30 minut, a realizacja zamówienia rozpoczyna się następnego dnia roboczego. Nie pobieramy dodatkowych opłat za skorzystanie z tej metody płatności.
3. W trosce o dobro Klientów oraz umożliwienie szybkiego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera (otwarcie i sprawdzenie czy towar nie został uszkodzony podczas transportu).
4. Kurier ma obowiązek umożliwić państwu sprawdzenie przesyłki i nie może tego odmówić. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, kurier jest zobowiązany spisać protokół szkody, czyli dokument, w którym należy zawrzeć wszelkie informacje dotyczące szkody oraz sposobu opakowania przesyłki.
5. Sprawdzenie przesyłki i sporządzenie protokołu szkody pozwoli na dochodzenie odszkodowania za uszkodzenie przesyłki od przewoźnika oraz przyśpieszy procedurę reklamacyjną w sklepie Monkey Machine.

§7 Reklamacje

1. W razie stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru Klient powinien złożyć do Sprzedawcy pisemną reklamację zawierającą:

 • szczegółowy opis reklamowanej wady,
 • datę, miejsce i okoliczności jej stwierdzenia,
 • żądanie kupującego zgodnie z art. 560 i 561 k.c,
 • numer dokumentu zakupu (paragonu lub faktury) - do zgłoszenia należy załączyć kopię dowodu zakupu,
 • dane umożliwiające kontakt z osobą reklamującą towar

Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane na piśmie, listem poleconym z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania kupującego, na adres Sprzedawcy.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu i terminu jej załatwienia. Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych.
Sprzedawca nie ponosi kosztów za przesyłki nadane przez reklamującego na koszt Sprzedawcy, bez otrzymania wyraźnego potwierdzenia ze strony Sprzedawcy.
3. W razie sporu co do zasadności reklamacji, Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do przekazania reklamowanego towaru rzeczoznawcy odpowiedniej specjalności w celu stwierdzenia występowania i okoliczności powstania reklamowanej wady towaru.
4. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej Klient może załączyć do pisemnej reklamacji fotografie obrazujące stwierdzoną wadę.
5. Klient traci uprawnienia wynikające z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
6. W zakresie uregulowanym w niniejszym regulaminie do rozpatrywania reklamacji złożonej przez Klienta który zawarł umowę sprzedaży z Sprzedawcą stosuje się odpowiednio postawienia Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. Odstępując od umowy Konsument jest obowiązany zwrócić sprzedawcy zakupiony towar w stanie niezmienionym.
9. Konsument jest obowiązany do należytego zabezpieczenia zwracanego towaru przed uszkodzeniami, mogącymi powstać podczas transportu.
10. W razie odstąpienia od umowy Konsument obowiązany jest zwrócić towar sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu.
11. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
15. Informacja "produkt na zamówienie " znajduje się w opisach przedmiotów.
16. Sklep nie przyjmie zwrotu towaru wysłanego za pobraniem.

§9 Gwarancja jakości

1. Towary dostępne w sklepie internetowym pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i mogą dodatkowo posiadać gwarancję jakości udzieloną przez producenta.
2. Sprzedawca udziela gwarancji na meble tapicerowane swojej marki (Monkey Machine) na okres 12 miesięcy od momentu otrzymania.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie ukryte wady konstrukcyjne.
4. Gwarancja nie objęte są:

 • uszkodzenia powstałe w sposób mechaniczny
 • uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwego użytkowania w szczególności plamy i przetarcia oraz zagniecenia tapicerki,
 • uszkodzenia powstałe w transporcie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Kolory mebli prezentowane na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistości, na życzenie wysyłamy próbki tkanin. Niezgodność koloru (może być wynikiem różnej rozdzielczości ekranu monitora), nie jest podstawą do reklamacji.
6. Pozostałe produkty pochodzące od innych producentów objęte są Gwarancja zazwyczaj na okres 12 miesięcy od momentu otrzymania produktu chyba, że co innego wynika z dokumentu gwarancyjnego.
7. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji odbywa się na podstawie i na warunkach określonych dostarczonym wraz z towarem dokumentem gwarancyjnym (kartą gwarancyjną). Podstawą do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest wyłącznie dokument gwarancyjny oraz dowód zakupu towaru (faktura lub paragon), chyba że co innego wynika z treści dokumentu gwarancyjnego.

§10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Newsletter;
b) Poleć znajomemu;
c) Prowadzenie Konta Klienta.
2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
8. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
9. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§11 Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Monkey Machine Magdalena Jasyk Bartczak, Wrocławska 3D, 55-093 Syców.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta.
4. Zakres Danych Osobowych jest określony w formularzu zamówienia.
5. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych. Może żądać od Administratora Danych Osobowych ich poprawienia, uzupełniania, aktualizacji lub usunięcia.
6. Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do wykorzystywania, przetwarzania i publikowania Danych Osobowych w celach innych niż niezbędne do realizacji zamówienia wyłącznie za zgodą Klienta. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
7. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celach innych niż niezbędne do realizacji zamówienia, Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania tych Danych Osobowych.
8. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania, przetwarzania i publikowania Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności przekazania niezbędnych danych osobowych Klienta operatorowi pocztowemu, przedsiębiorstwu przewozowemu lub spedycyjnego, w celu umożliwienia prawidłowego dostarczenia do Klienta zamówionego towaru.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.monkeymachine.pl
3. Postanowień niniejszego regulaminu dotyczących Konsumentów, w szczególności uprawnień określonych w §7 nie stosuje się do umów zawartych przez sklep internetowy z przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania umowy, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejsca wykonywania działalności przez Sprzedawcę.
5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Strony są związane treścią regulaminu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Postanowienia niniejszego regulaminu nie uchybiają uprawnieniom konsumentów wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.